PLNÉ TEXTY

Weblog je určen k publikování plných textů recenzí. Weblog je součástí zpravodajského a vzdělávacího portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. Arnoštem Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.6.18

Rodinná fotografie s digitálním fotoaparátem - recenze

Rodinná fotografie s digitálním fotoaparátem
Úpravy a opravy, šikovné triky, kompozice obrazu
Vydala Grada publishing  a.s. v roce 2009.
Autorkou knihy je Marie Němcová.

Kniha Marie Němcové pokrývá převážnou část problematiky rodinné fotografie a to jazykem srozumitelným cílovým čtenářům, kterými jsou především  rodiče a známí fotografovaných objektů - převážně dětí. Hledal jsem to, čím se tato kniha liší od ostatních knih - kromě toho, že je  zaměřena především na rodinnou  fotografii. V obsahu, to je ve výčtu dílčích témat, kterým se autorka věnuje, jsem to nenašel. Kniha pokrývá cíl, motiv , nástroje i workflow, stejně jako mnoho jiných knih. V tom, že jde obsahově za rámec zvoleného tématu a obsahuje radu i pro jiné žánry, to také není. Ani v bohatě ilustrovaném podání.

Autorka kombinuje dva přístupy k tématu knihy: na jedné straně jsou to četné návody na řešení nejčastěji řešených úloh, na druhé straně je to zdůrazňování přístupu k fotografování obecně a k fotografování v rodině zejména. A právě tato kombinace, s přednostní orientací na kreativitu ve fotografické praxi, je to, čím je kniha Marie Němcové zejména pozoruhodná.

Odhaduje se, že v dnešní době fotografuje téměř 90 % obyvatel starších deseti let, a tak se i naše album stane svědkem dnešní doby
Digitální fotoaparát je sluha dvou pánů. Jednak těch, kteří chtějí fotografovat snadno a rychle bez učení – mučení, a pak i těch, kteří jsou hloubaví, rádi experimentují a nedělá jim potíže vniknout do tajů složitější obsluhy a nabídky aparátu.
V tomto duchu vyhoví kniha začínajícím i pokročilejším fotografům. Ti, kteří chtějí ihned fotografovat a nezaobírat se složitějšími postupy, mohou jen proběhnout TIPY SNADNO A RYCHLE. Zájemcům o dů-kladnější zvládnutí aparátu nabízí kniha TIPY PRO ZVÍDAVÉ nebo TIPY PRO NÁROČNÉ, obsahující jednoduché postupy, podrobnější přiblížení obsluhy fotoaparátu, seznámení s prací v digitální komoře, kompozicí i tvůrčími prostředky, které povýší fotografii na fotografický obraz.

Kniha Marie Němcové je členěna do 6-ti kapitol:
1. První snímek snadno a rychle
2. Digitální aparát – zázrak fotografické techniky
3. Skladba fotografického obrazu
4. Tvůrčí prvky ovlivňující kreativitu fotografického obrazu
5. Jednotlivé prvky v obraze 
6. Digitální fotokomora
Pozoruhodnou vlastností knihy je zařazování četných rad, uváděných podle obsahu a poslání: TIP, JAK NA TO? TIP SNADNO A RYCHLE, TIP PRO NÁROČNÉ, TIP PRO ZVÍDAVÉ.

Knihu Marie Němcové nejlépe představí vybrané citáty z textu knihy. Vybral jsem zejména ty části textu, které souvisí s kreativním přístupem fotografa k fotografické praxi.
Cituji:
"Barevná harmonie obrazu. Barva je důležitým výrazovým i tvůrčím prostředkem fotografie v rámci kompozice. Má vliv na celkovou harmonii snímku, podporuje hlavní motiv, potlačuje rušivé prvky nebo vyvažuje obraz. Některé barvy dodávají snímku atmosféru a vyvolávají určité pocity, probouzejí emoce a nálady."

"Když barva schází. Černobílý digitální svět má své kouzlo. Je to hra světel a stínu, i když se v podstatě jedná jen o tmavé a světlé plochy. Mohou však ohromit jasovými kvalitami a množstvím  polotónů jediného barevného odstínu. Při černobílém vyjádření jsme svobodnější. Bez barev je výpověď sice jednodušší, ale barvy nás nenutí k jejich respektování, takže se můžeme více věnovat výpovědi snímku. Černobílému snímku vévodí strohost, výtvarnost a jasnější výpověď. Schází sice rozjásaná barevnost,ale pozornost je věnována podstatě tvaru, výrazu, vynikají linie a nálada, vnitřní obsah a sdělení fotografa."

"Co ovlivňuje atmosféru snímku. Osvětlení, jehož směr a intenzita vytváří řadu variant různě náladových snímků. Barva vyvolává rozdílné pocity. Jemně pastelová nás rozněžní, ostrá zeleň a karmínová červená spolu s obrazovými prvky na nás přímo útočí. Pozadí s bouřkovými mraky nebo sluncem zalitou krajinou zasahuje významně do  výpovědi snímku. Vyvážení bílé mění atmosféru obrazu podporou teplých barev, kdy za svitu slunce nebo večer při zářivkovém osvětlení nastavíme vyvážení bílé na „mrak“. Studenější barevné podánízískáme, když za svitu slunce nastavíme „žárovku“. 

"Umět fotografovat znamená:
- Dívat se kolem sebe, uvědomovat si tvary i rozměr zajímavých prvků, jejich rozmístění i působení světla.
- Citlivě vnímat to, co nás obklopuje, reagovat spontánně nebo uvědoměle na podněty tvarů, barev, světelné reflexy i motivy.
- Vnímat kompoziční řád a vypěstovat si cit pro správné rozvržení prvků v obraze, pro celek i detail.
- Vyhledávat zvláštní pohled na motiv, umět nevšedně zachytit i docela všední věci, třeba bodlák nebo kaluž.
- Vnést do snímku určitý náboj, jiskru, prostě něco, co osloví, donutí diváka přemýšlet, provokuje ho nebo jenom potěší.
- Získat automatické reflexy k ovládání fotografického aparátu podobně jako při řízení auta. Podvědomé zacházení s technikou je důležité u momentek a pohybových snímků."

"Děti. Fotografování dětí je prvořadým úkolem rodinné fotografie. 
Snímky dětí by měly být přirozené, charakterizovat dětskou duši i její projev. Výraz dítěte,ať už je zachyceno v klidu nebo v pohybu, je bezprostřední a bývá často nosným bodem fotografie. Osobitý výraz a atmosféra záběru dodávají pak snímku jiskru. Na druhou stranu radost z fotografování dětí omlouvá lecjakou chybu a hodnota těchto snímků, jak děti rostou,stoupá."

"Jiný motiv – jiný přístup. Pokud nám na snímcích záleží, nebudeme pouze mačkat spoušť, ale zachycení jednotlivých motivů promyslíme. K tomu je třeba mít alespoň základní fotografické znalosti, ať už  nastavíme režim AUTO nebo Manuální. Začínáme pohybem, neboť i fotograf začátečník nejdříve zachytí své pohybující se ratolesti, blízké osoby nebo zvířata.

"Rodinná reportáž. Večírky, oslavy, představení, vystoupení dětí, svatba, dovolená, to vše můžeme shrnout pod název rodinná reportáž. Jsou to momentky, „zmrazený okamžik“ setinou vteřiny,  kterýzachycuje jedinečnou situaci, ke které bychom se chtěli vrátit a vychutnat si ji v klidu. Její zachycení není možno složitě promýšlet, proto bychom měli ovládat hlavní zásady fotografování zcela automaticky. Nezapomínáme na celkové i detailní snímky, bezprostřední záběry, skupinové i humorné snímky. Respektujeme kompoziční pravidla, i když drobné prohřešky rodina ráda "promine.

"TIP: Obraz by měl být sám výpovědí, aby divák k němu nepotřeboval obšírný výklad, my  mohli mlčet a on byl snímkem zaujat."

Tvůrčí přístup můžeme projevit nejen při pořizování snímků, ale i v "temné komoře", t.j. při postprodukci. Autorka to vyjadřuje slovy:
"Při úpravě snímků skloubíme znalost technických triků s citem pro kompozici, neboť jen tak se vyhneme vytvoření „fotokýče“. Úprava snímků je plastická operace fotografie, kterou můžeme provést ve třech stupních:
1. Odstranění nedostatků v obraze výřezem, zaostřením, ztmavením, zesvětlením, úpravou kontrastu, změnou odstínu nebo sytosti.
2. Vylepšení snímku retuší, odstraněním červených očí, rozostřením pozadí, přidáním oblohy nebo narovnáním stěn budovy.
3. Změna výrazu i výpovědi snímku, kdy můžeme postavu zdvojit, změnit velikost objektu, provést výměnu prvků nebo pomocí funkce Filtr přeměnit snímek v jiný."

"Skladba fotografického obrazu. Někdy nemáme na výběr a je nutno zmáčknout spoušť, jindy si můžeme vybírat z řady možností. Rádcem je znalost pravidel kompozice, zkušenost a intuice.K vytvoření fotografického obrazu je třeba několika kroků, směřujících k určitému sdělení nebo vyjádření myšlenky. Nejdříve provedeme výběr motivu, pak jednotlivých prvků do obrazu a pomocí výběru stanoviště vyřešíme jejich konečné uspořádání tak, aby jejich kompozice odpovídala vyznění snímku a působila harmonicky."

"Výběr motivu a jeho zvýraznění. Život rodiny je pestrý a zasahuje do všech oblastí života. Proto hledejme ve svých námětech něco víc, než jen popis děje, místa a osob. Vnímejme zvláštní tvary, rozměry, barevný kontrast, snažme se do snímků vkládat vlastní pohled a ve všedních věcech najíítt zajímavý d etail. To předpokládá umět pracovat se světlem, barvami i aparátem."

"Sledujeme vztahy podpůrných prvků, jejich spojitost a význam v rámci celého obrazu, nikoliv detaily. Prvky mají za úkol dodat snímku atmosféru, vyvažovat scénu nebo naznačit prostor. Měly by být seřazeny tak, aby vedly oko diváka k hlavnímu motivu a přitom dodá-valy do obrazu pocit řádu. Vyhledáváme symetrii prvků, nebo ji naopak ignorujeme s tím, že obraz získá na zajímavosti a dramatičnosti."

Přístup autorky k tématu rodinná fotografie, vychází z jejího pojetí tohoto tématu. 
Cituji: "Rodinná fotografie by měla zachycovat rodinnou pohodu a příjemné chvíle, ke kterým se rádi vracíme. Prostě harmonii, přátelství, lásku, ale i vlastní emoce. Může to být obyčejná fotka dcerky u fontány, ale i hodnotný až umělecký snímek. Je třeba zachytit ten jediný správný okamžik a aspekty charakteristické pro určitý výsek děje. To vše je ovlivněno zkušeností fotografa a jeho pohledem na svět. Aby rodinná fotografie nebyla jen pouhým dokumentem, i když i ten může mít pro rodinu cenu zlata, měl by se fotografující člen rodiny alespoň částečně vnořit do role tvořivého autora." 

Rodinná fotografie je neodlučitelně spojena s momentkami. O jejich místu ve fotografické praxi svědčí následující část textu knihy:
Cituji:  "Momentky musí fotograf zachycovat zkušeným okem a ostatní snímky tvořit s předem promyšleným záměrem, komponovat je i režírovat.
K tomu je třeba:
– Ovládat digitální aparát i jeho funkce.
– Znát teorii fotografování z hlediska kompozice.
– Vypěstovat si častým fotografováním technickou a fotografickou zručnost, fotografický cit i představivost.
– Mít tvůrčí fotografický zápal.
– Respektovat heslo „V jednoduchosti je krása“.
– Zmáčknout spoušť ve správném okamžiku.
– Vytvořit snímek dle svého pohledu, který je poutavý a netušený.

Kniha Marie Němcové je rozsahem malá, ale obsahem a pojetím tématu je dokonalým zdrojem poznání ( nejen ) pro zájemce o rodinnou digitální fotografii. Vede čtenáře-fotografa ke kreativnímu, tvůrčímu pojetí fotografie a nabízí mu celou řadu doporučení k postupu, kterými by toho mohl dosáhnout. Kniha je psána srozumitelným jazykem a z knihy "sálá" autorčino zaujetí pro zvolené téma recenzované knihy.
Knihu doporučuji jak amatérům, kterým poskytuje řadu cenných rad do začátku, tak profesionálům, které může vést k zamyšlení nad svoji fotografickou praxí. 

Ke knize mám jedinou připomínku. Doporučuji zvážit vhodnost zařazení pojednání o Photoshopu. Prezentace některého z jednodušších ( a při tom free ) produktů, by mohlo být větším přínosem. 
 Arnošt Katolický, 7. 6. 2018.